LTB Lustiges Taschenbuch EXKLUSIV 1-3, Ehapa Egmont, Z:0-1 / 1