50 Jahre Sigurd - Sonderausgabe - HC - Hethke Verlag