Walt Disneys Magazin: Phantomias Neue Abenteuer, 4/97, Ehapa